Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » Постанови ВР, КМ України

Про затвердження Положення про освітній округ
[ Викачати з сервера (66.0 Kb) · Скачати дистанційно () ] 17.12.2014, 19:12

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2010 р. № 777
Київ
 
Про затвердження Положення про освітній округ

Відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про освітній округ, що додається.

     Прем'єр-міністр України                       М.АЗАРОВ 

     Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. № 777

ПОЛОЖЕННЯ
про освітній округ

 

Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу (далі - округ).

Округ - добровільне об'єднання у межах адміністративно-територіальних одиниць навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості, а також закладів культури, фізичної культури і спорту, підприємств і громадських організацій (далі - суб'єкти округу).

Один чи кілька навчальних закладів у разі потреби можуть виконувати функції опорних закладів (далі - опорний заклад). Округ може функціонувати і без опорних закладів.

2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» ( 1060-12 ), «Про дошкільну освіту» ( 2628-14 ), «Про загальну середню освіту» ( 651-14 ), «Про професійно-технічну освіту» ( 103/98-ВР ), «Про вищу освіту» ( 2984-14 ), «Про позашкільну освіту» ( 1841-14 ), цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Округ утворюється з метою:

організації в межах адміністративно-територіальної одиниці ефективної системи освіти;

забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів;

раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб'єктів округу, її зміцнення та модернізації.

4. Основними завданнями округу є створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізація допрофільної підготовки і профільного навчання, розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій.

5. Суб'єктами округу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності можуть бути:

дошкільні навчальні заклади;

загальноосвітні навчальні заклади (в тому числі навчально-виховні комплекси);

позашкільні навчальні заклади;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

професійно-технічні навчальні заклади;

вищі навчальні заклади;

заклади культури (бібліотеки, музеї, будинки культури та інші);

заклади фізичної культури і спорту;

підприємства;

громадські організації.

6. Округ може мати власну назву.

Порядок утворення округу

7. Для утворення округу орган управління освітою:

проводить аналіз мережі навчальних закладів, підприємств і громадських організацій, розміщених у межах адміністративно-територіальної одиниці, з урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення;

вивчає стан впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах, що входитимуть до складу округу, та якість надання зазначених освітніх послуг;

проводить діагностику учнів старших класів (анкетування, тестування, співбесіди) з метою як виявлення, так і підтвердження вибору ними певного профілю навчання;

вивчає можливість утворення опорних закладів для організації на їх базі допрофільної підготовки і профільного навчання;

прогнозує витрати на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників;

вивчає доцільність і можливість утворення інтернатів у складі опорних закладів для учнів, які проживають у віддалених населених пунктах;

визначає місцезнаходження округу з урахуванням розміщення його суб'єктів і транспортного забезпечення;

організовує проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з педагогічними працівниками, учнями, їх батьками (особами, які їх замінюють), громадськістю щодо утворення округу та можливості організації допрофільної підготовки та профільного навчання для учнів на базі інших навчальних закладів, що входитимуть до його складу.

8. Правовідносини між суб'єктами округу регулюються договором про спільну освітню діяльність, в якому, зокрема, зазначається:

місцезнаходження округу;

перелік суб'єктів округу;

права та обов'язки суб'єктів округу та учасників навчально-виховного процесу;

особливості організації навчально-виховного процесу;

організація підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.

9. Опорні заклади округу та їх кількість, напрями диференціації (профілі навчання) визначаються органом управління освітою з урахуванням пропозицій суб'єктів округу, перспектив соціально-економічного розвитку території, демографічної ситуації, освітніх потреб населення та за погодженням з органами, до сфери управління яких вони належать.

Рада округу

10. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада округу.

11. Рада округу формується з керівників суб'єктів округу, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

12. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

13. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань.

14. Рада округу на підставі цього Положення розробляє положення про округ, яке погоджується з усіма керівниками суб'єктів округу та затверджується органом управління освітою.

15. Рада округу:

подає пропозиції органові управління освітою щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами - суб'єктами округу, організації навчально-виховного процесу, маршрутів шкільних автобусів, що забезпечують підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому, діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;

координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб'єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;

координує разом з районним (міським) науково-методичним центром методичну роботу, спрямовану на:

- організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб'єктів округу;

- удосконалення діяльності методичних об'єднань, інших структурних підрозділів суб'єктів округу;

- співпрацю з вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти та закладами культури;

- звітує про свою діяльність не рідше ніж однин раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб'єктів округу.

Опорний заклад

16. Опорний заклад - навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.

17. Під час утворення опорного закладу беруться до уваги:

потреби у забезпеченні певних напрямів спеціалізації, допрофільної підготовки та профільного навчання;

здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки та профільного навчання;

рівень забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;

наявність належної матеріально-технічної бази (навчальних кабінетів із сучасним обладнанням, високошвидкісного доступу до Інтернету, спортивних об'єктів);

укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.

18. Основними завданнями опорного закладу є:

забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання;

концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;

надання методичної допомоги суб'єктам округу за напрямами діяльності;

впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

створення єдиної системи виховної роботи;

організація співпраці із суб'єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

19. Навчально-виховний процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану з конкретизацією варіативної складової частини і визначенням профілю (профілів) навчання.

20. Опорний заклад може мати свій штатний розпис, затверджений в установленому порядку, в якому додатково передбачаються штатні одиниці.

21. Управління опорним закладом здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, його статуту та цього Положення.

22. Опорний заклад може мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців).

Організація навчально-виховного процесу в окрузі

23. Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб'єктів округу.

24. Суб'єкти округу провадять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб'єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.

25. З метою належної організації допрофільної підготовки та профільного навчання за пропозицією ради округу орган управління освітою може приймати рішення про перерозподіл годин у межах навчальних планів суб'єктів округу. У такому разі для організації навчально-виховного процесу складається єдиний робочий навчальний план суб'єктів округу та встановлюється режим їх роботи.

26. Єдиний робочий навчальний план суб'єктів округу складається колегіально за участю всіх керівників (заступників керівників) суб'єктів округу та узгоджується з робочими навчальними планами закладів, що входять до складу округу.

27. У разі коли допрофільна підготовка та профільне навчання забезпечуватиметься на базі опорного закладу, предмети, можуть викладатися як педагогічними працівниками опорного закладу, так і викладачами навчальних закладів - суб'єктів округу.

28. До проведення факультативних занять, курсів за вибором, занять у спортивних гуртках та спортивних секціях можуть залучатися працівники закладів культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту на договірних умовах відповідно до законодавства.

29. Режим роботи суб'єктів округу встановлюється у межах часу, визначеного в установленому порядку єдиним робочим навчальним планом суб'єктів округу.

30. Розклад навчальних занять суб'єктів округу складається відповідно до єдиного робочого навчального плану суб'єктів округу з дотриманням педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм.

31. Єдиний робочий навчальний план суб'єктів округу, режим роботи, розклад навчальних занять, маршрути шкільних автобусів погоджуються з керівниками навчальних закладів - суб'єктів округу та затверджуються органом, до сфери управління якого вони належать.

32. У разі коли учні (вихованці) здобувають знання за обраним профілем навчання на базі навчальних закладів - суб'єктів округу:

для обліку відвідування занять та оцінювання їх знань у навчальному закладі ведеться окремий журнал;

результати оцінювання рівня знань, здобутих учнями (вихованцями) після закінчення семестру (навчального року), проведення державної підсумкової атестації крім журналу фіксуються у відомості, що затверджується керівником навчального закладу. Відомість передається до навчального закладу, до якого зарахований учень (вихованець), який переносить результати оцінювання до класних журналів на сторінку «Зведений облік навчальних досягнень учнів (вихованців)»;

державна підсумкова атестація з навчальних предметів, що вивчаються учнями (вихованцями) суб'єктів округу в іншому навчальному закладі, проводиться у цьому закладі.

33. З метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб'єктів округу. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб'єкта округу.

Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-%D0%BF

Категорія: Постанови ВР, КМ України | Додав: Peter
Переглядів: 973 | Завантажень: 229 | Рейтинг: 5.0/3
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 369
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0