Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » МОН України: накази 2016

Про затвердження Положення про Громадську раду при Міністерстві освіти і науки України
[ Викачати з сервера (20.9 Kb) · Скачати дистанційно () ] 08.08.2016, 23:24

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ
03.08.2016                                            № 932

Про затвердження Положення
про Громадську раду при
Міністерстві освіти і науки України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Громадську раду при Міністерстві освіти і науки України (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій забезпечити розміщення затвердженого цим наказом Положення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. В. Гребу.

Міністр                                                                     Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
03.08.2016 року № 932

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду
при Міністерстві освіти і науки України

Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України (далі ‑ Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, ефективної взаємодії Міністерства освіти і науки України (далі ‑ МОН) з інститутами громадянського суспільства (далі ‑ ІГС), здійснення громадського контролю за діяльністю МОН, врахування побажання громадськості при формуванні та реалізації державної політики у сфері компетенції МОН.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, а також цим Положенням.

3. Положення про Громадську раду (далі ‑ Положення) розроблено відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами та доповненнями) та визначає статус, мету, основні завдання, функції, організацію роботи Громадської ради при МОН. порядок набуття на позбавлення членства в ній, а також права та обов'язки її членів.

Розділ ІI. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1. Метою створення та діяльності Громадської ради є сприяння налагодженню тісної взаємодії між МОН, ІГС та представниками громадськості у питання здійснення та реформування державної політики в сфері освіти і науки.

2.  Основними завданнями Громадської ради є:

1) Сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2)  Здійснення громадського контролю за діяльністю МОН;

3)  Сприяння врахуванню МОН громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

Розділ IІІ. ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Громадська рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до визначених у розділі ІІ основних завдань:

1) Готує та подає МОН пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) Готує та подає МОН пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) Подає МОН обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, вдосконалення роботи МОН;

4) Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності органу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє МОН;

5)  Здійснює громадський контроль за врахуванням МОН пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті МОН та в інший прийнятний спосіб;

7) Збирає, узагальнює та подає МОН інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку освіти і науки України;

9)  Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2. Громадська рада вчиняє інші дії та проводить заходи, що передбачені законодавством, задля досягнення мети діяльності Громадської ради та виконання покладених на неї завдань.

Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Громадська рада має право:

1) Утворювати та припиняти діяльність постійних та тимчасових робочих органів (правління, секретаріат, комітет, комісії, ініціативні, проектні та експертні групи тощо);

2)  Залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, інших юридичних осіб (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи, слухання, тренінги та інші заходи;

4) Отримувати в установленому порядку від МОН, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) Отримувати від МОН проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

6) Взаємодіяти з ІГС, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та іншими громадськими радами;

7) Розглядати пропозиції ІГС та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, надавати усні та письмові відповіді на них;

8) Делегувати представників Громадської ради для роботи у складі робочих груп та інших створених МОН робочих органів (комісій), за  погодженням з МОН;

9) Брати участь у розробленні цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання у сфері компетенції МОН.

10) Приймати рішення щодо припинення членства представників ІГС в Громадській раді відповідно до цього Положення;

11) Делегувати Правлінню Громадської ради частину своїх повноважень для оперативного вирішення питань;

12) Розробляти та затверджувати спеціальні інструкції та порядки, що регламентуватимуть її діяльність в певному напрямку (інструкції з діловодства, порядок реалізації проектів та заходів тощо);

13) Розглядати інші питання, пов'язані з розвитком громадянського суспільства, що мають важливе суспільне значення.

2. Громадська Рада зобов'язана:

1) Вживати заходів для якнайкращого забезпечення конституційного права громадян на дієву участь в управлінні державними справами через співпрацю з МОН у сфері його компетенції;

2) Здійснювати свою діяльність на засадах чесності, прозорості, відкритості та публічності;

3) При здійсненні своєї діяльності дотримуватися законодавства України.

3. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

Розділ V. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Член Громадської ради здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2. Член Громадської ради має право:

1) Брати участь у засіданнях Громадської ради;

2) Брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради, вносити свої пропозиції;

3) Брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;

4) Брати участь у роботі одного Комітету з правом голосу;

5) Бути присутнім на засіданні інших Комітетів, висловлювати свою думку, з правом дорадчого голосу;

6) Брати участь у роботі тимчасових органів Громадської ради з правом голосу;

7) Обирати та бути обраним до будь-якого керівного та робочого органу, що утворюється Громадською радою, та припиняти членство в ній;

8)  Інформувати Громадську раду про свою діяльність;

9) Пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

10) Ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

11) Бути залученим до діяльності робочих органів при МОН, за відповідного погодження з керівництвом МОН;

12) Отримувати доступ в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено МОН;

13) Ініціювати, розробляти та впроваджувати силами ІГС, що його делегував, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської ради

14) Вчиняти інші дії, необхідні для виконання своїх функцій як члена Громадської ради, що не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та етиці.

3. Член Громадської ради зобов’язаний:

1) Брати участь у діяльності Громадської ради,  виконувати її рішення та рішення її робочих органів;

2) Бути присутнім на  засіданнях Громадської ради.

3) Бути постійним членом одного з Комітетів Громадської ради, окрім Голови, Першого заступника та Секретаря;

4) Добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської ради та доручення Голови та Правління;

5) Сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської ради, активно пропагувати та інформувати громадськість про її діяльність, можливості, досягнення тощо;

6) Дотримуватися ділового етикету, норм етики та моралі під час роботи в Громадській раді;

7) Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській раді, її діловій репутації;

8) Сприяти налагодженню комунікацій між Громадською радою та МОН, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобами масової інформації, ІГС тощо.

4. Член Громадської ради або її робочого органу не може виступати від імені Громадської ради або робочого органу, не отримавши на це відповідних повноважень від Голови ГР або відповідного робочого органу.

5. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради чи її керівного/робочого органу, член Громадської ради чи такого органу має право письмово викласти власну думку з питань порядку денного цього засідання, яка оголошується на засіданні Громадської ради чи її керівного/робочого органу та долучається до протоколу засідання.

Розділ VІ. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства - громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

2. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники ІГС, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю МОН, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

3. До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

4. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені ІГС.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

5. Строк повноважень складу Громадської ради складає два роки.

6. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.

7. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради МОН не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо при МОН вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники ІГС, які не представлені у складі Громадської ради, представники МОН.

Персональний склад ініціативної групи оприлюднюється на офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

9. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів МОН в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі із зазначенням мети і завдань членства у Громадській раді, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) ІГС щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання ІГС як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності ІГС (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства МОН письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли ІГС працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

11. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

12. У разі виявлення невідповідності документів, поданих ІГС, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це ІГС з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

13. За результатами перевірки документів, поданих ІГС, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

14. Підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

1) Невідповідність документів, поданих ІГС, вимогам цього Положення;

2) Неусунення ІГС невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений розділом VІ цього Положення;

3) Невідповідність ІГС або делегованого ним представника вимогам, встановленим розділом VІ цього Положення;

4) Недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

5) Відмова ІГС від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

6) Перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

15. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності ІГС за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з МОН, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті МОН та в інший прийнятний спосіб.

16. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

17. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається МОН для оприлюднення на офіційному сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту надходження.

18. МОН на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розділ VІІ. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ.

1. Членство в Громадській раді припиняється у разі:

1)  Систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд). Поважні причини мають бути підтверджені відповідними документами (довідка з медичної установи, копії документів про відрядження, документи, що підтверджують участь члена Ради у важливих професійних заходах в іншому місці в той же час (сертифікат участі, програма конференції, запрошення), копія закордонного паспорта з відмітками про перетин кордону);

2)  Повідомлення керівника ІГС про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

3)  Скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської ради;

4) Неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5)  Подання членом Громадської ради відповідної заяви;

6) Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради за вчинення злочину;

7) Обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

8)  Порушення норм цього Положення, за рішенням Громадської ради;

9)  Смерті члена Громадської ради.

2. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. У разі, якщо за результатами рейтингового голосування на установчих зборах неможливо визначити наступних кандидатів у кількості, яка відповідає кількості вакантних посад членів Громадської ради, питання вирішується шляхом рейтингового голосування Громадської ради щодо кандидатів, що мають відповідну однакову кількість голосів. Рішення про заміщення вакантних посад членів Громадської ради приймається на найближчому після припинення їх повноважень засіданні Громадської ради.

3. Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням МОН на підставі протоколу засідання Громадської ради. МОН оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування Громадської ради.

5. Діяльність Громадської ради припиняється достроково у разі:

1) Коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

2) Невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

3)  Прийняття відповідного рішення на її засіданні;

4) Реорганізації або ліквідації органу.

6. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється наказом МОН.

7. У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених підпунктами 1-3 пункту 5 розділу VІІ, МОН утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 6 розділу 6 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

Розділ VІІI. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради вважається обраним, якщо за нього проголосували більше половини від загального складу Громадської ради. У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. У цьому разі обраною Головою Громадської ради вважається особа, яка за результатами повторного голосування набрала більшість голосів осіб, що взяли участь у голосуванні.

2. Член Громадської ради, який одночасно очолює будь-яку іншу громадську раду, утворену відповідно до вимог Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами та доповненнями), не може бути обраний Головою Громадської ради.

3. З числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування обирається також Перший заступник голови та Заступник (заступники) голови Громадської ради.

4. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

5. У разі дострокового припинення повноважень Голови Громадської ради наступний Голова Громадської ради обирається на найближчому засіданні Громадської ради.

6. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради та Правління;

головує на засіданнях Громадської ради та Правління;

підписує протоколи засідань Громадської ради та Правління;

підписує документи, що ухвалені органами Громадської ради від імені Громадської ради;

подає, за своїм підписом (або з авторизованої електронної пошти), до МОН усі прийняті Громадською радою рішення, в тому числі і матеріали для оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН;

представляє Громадську раду у відносинах з органами влади, Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо;

може брати участь у засіданнях колегії МОН та входити до її складу;

7. У разі відсутності Голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки з поважних причин його повноваження виконує Перший заступник голови.

8. Перший заступник голови Громадської ради:

контролює та координує роботу визначених Правлінням органів Громадської ради (комітетів, ініціативних, експертних, робочих груп тощо);

контролює виконання плану роботи Громадської ради;

організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідних напрямків роботи Громадської ради;

спільно з Правлінням та Секретаріатом та іншими відповідальними особами Громадської ради готує в робочому порядку чергові питання до проекту порядку денного;

вчиняє інші дії, узгоджені з Головою Громадської ради, відповідно до завдань, що покладені на нього Громадською радою, в рамках Положення;

може брати участь у роботі одного з Комітетів на постійній основі з правом голосу;

за відсутності Голови, за його дорученням, організовує діяльність Громадської ради.

відповідає за інформування громадськості про діяльність Громадської ради, створює умови для якісної побудови зв’язків з іншими ІГС, громадськими активістами, пресою тощо.

організовує створення тимчасових органів Громадської ради;

9. У разі одночасної відсутності Голови та Першого заступника голови його повноваження виконує один із заступників голови Громадської ради за рішенням Правління.

10. Заступник голови Громадської ради:

контролює та забезпечує роботу визначених Правлінням органів Громадської ради (Комітетів, ініціативних, експертних, робочих груп тощо);

за одночасно відсутності Голови та Першого заступника Голови, за дорученням останнього, забезпечує діяльність Громадської ради;

очолює один з Комітетів Громадської ради на постійній основі;

виконує інші функції за рішенням Правління та/або Голови Громадської ради.

11. З числа членів Громадської ради на першому її засіданні обирається секретар Громадської ради.

За заявою Громадської ради керівник МОН може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника органу.

12. Секретар Громадської ради, відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує поточну діяльність Громадської ради;

забезпечує ведення та підписує протоколи засідань Громадської ради та Правління;

забезпечує здійснення діловодства в Громадській раді;

залучає до виконання покладених на нього завдань секретарів Комітетів;

здійснює підрахунок голосів на засіданнях;

організовує розгляд звернень громадян та ІГС;

виконує інші функції, необхідні для ефективного забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

13. З метою налагодження ефективної роботи Громадської ради за відповідними напрямками діяльності рішенням Громадської ради утворюються робочі органи Громадської ради - Комітети з числа членів Громадської ради. Кількість Комітетів та їх назву визначає Громадська рада шляхом голосування.

14. Кількісний склад Комітетів не може бути меншим ніж п'ять постійних членів зі складу Громадської ради.

15.Персональний склад кожного Комітету формується з урахуванням побажання кожного члена Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути постійним членом не більше як одного Комітету. Засідання Комітетів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради, плану роботи відповідного Комітету та у разі необхідності, але не рідше двох разів на квартал. Залучені до роботи Комітетів інші члени Громадської ради та особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях Комітетів правом дорадчого голосу.

16. Громадська рада за поданням Правління може визнати роботу Комітету незадовільною, що є підставою для його розформування. Розформування Комітету не є підставою позбавлення членства в Громадській раді його представників.

17. На першому засіданні Комітету обирається його голова, заступник голови та секретар.

18. Голова Комітету:

здійснює організацію і планування діяльності Комітету;

здійснює організацію документообігу в Комітеті та протокольне оформлення її рішень;

може ініціювати утворення тимчасового робочого органу за участю представників інших Комітетів та залучених експертів не з числа членів Громадської ради для розгляду, вивчення та вирішення певних питань і завдань, що відповідають напрямку діяльності Комітету;

виконує інші функції, необхідні для забезпечення виконання покладених на Комітет завдань.

19. У період між засіданнями Громадської ради постійним колегіальним робочим  органом Громадської ради є Правління Громадської ради (далі ‑ Правління). Правління утворюється для вирішення поточних та невідкладних питань організації та координації роботи Громадської ради.

20. До складу Правління за посадами входять Голова, Перший заступник голови, Заступник (заступники) голови Громадської ради, Секретар, голови Комітетів, а також інші члени Громадської ради за відповідним її рішенням.

21. Правління, відповідно до покладених на нього завдань:

вирішує поточні питання діяльності Громадської ради, що належать до її компетенції, в період між її засіданнями;

залучає експертів не з числа членів Громадської ради до її діяльності, а також роботи Правління та Комітетів Громадської ради (за їх згодою);

забезпечує виконання рішень та плану роботи Громадської ради;

розглядає висновки, звіти та звернення голів Комітетів та тимчасових органів Громадської ради;

виконує інші функції, що делеговані йому Громадською радою.

22. Засідання Правління скликаються Головою Громадської ради не рідше, ніж один раз на місяць, а за необхідності або на вимогу не менше ніж однієї третини членів Правління, про що Секретар повідомляє його членів не пізніше ніж за 5 календарних днів до засідання, а за згодою членів Правління - раніше вказаного строку.

Розділ IХ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Громадська рада та Комітети Громадської ради провадять свою діяльність відповідно до затверджених ними планів і напрямів роботи.

2. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися Головою Громадської ради та/або за ініціативи однієї третини від загального складу її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито і є правомочними, якщо на них присутні більше половини складу її членів.

Громадська рада та Правління можуть проводити засідання з використанням аудіовізуальних пристроїв та проводити онлайн-голосування серед своїх членів (у формі надсиланням відповідей членами Громадської ради з авторизованих електронних скриньок, через авторизовані акаунти соціальних мереж тощо), порядок проведення таких дій регламентується окремим рішенням Громадської ради.

Повідомлення про скликання чергових засідань Громадської ради, доводяться до відома кожного її члена не пізніше десяти робочих днів, а позачергових засідань - не пізніше п’яти робочих днів, не враховуючи день їх проведення, електронною поштою чи у інший сприятливий спосіб, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН України у вищевказані терміни.

3. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник органу, його заступник або інший уповноважений представник МОН.

4. Рішення Громадської ради, Правління, постійних і тимчасових робочих органів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5. Рішення Громадської ради оформляється протоколом. Рішення та зміст пропозицій на засіданнях Громадської ради і Правління оформлюються протокольно. Кожен протокол цих засідань підписується Головою і Секретарем Громадської ради. Усі протоколи засідань Громадської ради та Правління оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН України не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення відповідного засідання. При оприлюдненні кожного наступного протоколу, попередній зберігається у розділі «Архів».

6. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду МОН.

7. Рішення МОН, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради, громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте МОН рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

8. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та  схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Розділ Х. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

1. Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН у рубриці «Громадська рада» та в інший прийнятий спосіб.

2. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб­сайті МОН в рубриці «Громадська рада».

3. Забезпечення Секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює МОН.

4. Офіційні звернення, листи, повідомлення, інші документи Громадської ради оформлюються на бланку Громадської ради та підписуються Головою Громадської ради або іншою уповноваженою на це особою.

Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Внесення змін до цього Положення здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення і затвердження Положення про Громадську раду.

Категорія: МОН України: накази 2016 | Додав: Peter
Переглядів: 635 | Завантажень: 93 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 343
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0