Новини
Управління
Нормування праці Охорона праці Планування роботи Система контролю Шкільна документація Атестація педпрацівників Робота педради Реформа освіти Освітній менеджмент
Методика
Освітні технології Методичні рекомендації Діагностична робота Стан викладання Навчальні кабінети Методичний кабінет Аналіз уроку Анкетування
Учительська
Календарне планування Поурочне планування Сценарії заходів Майстер-клас Класне керівництво Тести для учителів Педагогічний словник Творчість учителів
Бібліотека
Нормативні документи Навчальні підручники Облік підручників Електронний каталог Сценарії Бланки, форми Актуальні питання
Для батьків
Сім'я і закон Сім'я і виховання Методика виховання Батьки і педагоги Здоров'я дітей Поради психолога Батьківські тести Завдання для батьків
Для учнів
Захист своїх прав Молодь і суспільство Самовиховання Як правильно вчитися? Крилаті вирази Саморозвиток Шкідливі звички Учнівські тести Цікавий Інтернет

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативні документи » Постанови ВР, КМ України

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
[ Викачати з сервера (82.7 Kb) · Скачати дистанційно () ] 31.03.2016, 06:38

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. № 1187
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, що додаються.

2. Установити, що:

кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями, за якими на момент набрання чинності цією постановою вищі навчальні заклади мають ліцензію на освітню діяльність, набирають чинності з 1 вересня 2017 року. В зазначений період кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за такими спеціальностями здійснюється відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2003 р. № 847;

підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста — вимог щодо підготовки здобувачів ступеня магістра.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                        А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження освітньої діяльності закладів освіти

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту».

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

1) заклад освіти — це:

вищий навчальний заклад відповідного типу, що провадить освітню, наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, а також наукові установи, що здійснюють навчання здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;

професійно-технічний навчальний заклад відповідного типу, що забезпечує задоволення потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні кваліфікацією з відповідної професії, спеціальності відповідно до їх інтересів, здібностей та стану здоров’я;

загальноосвітній навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи загальної середньої освіти;

дошкільний навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи дошкільної освіти;

2) керівник проектної групи (гарант освітньої програми) — науково-педагогічний або науковий працівник, який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років. Керівник проектної групи може одночасно бути гарантом лише однієї освітньої програми;

3) місце провадження освітньої діяльності — об’єкт (приміщення, будівля, частина будівлі, земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що розташований за певною адресою, в якому здійснюється повний цикл освітнього процесу певного рівня (рівнів) вищої освіти, повний цикл освітнього процесу певної професії професійно-технічної освіти, повний цикл освітнього процесу певного освітнього рівня загальної середньої освіти, певний вид дошкільної освіти;

4) освітня діяльність у сфері вищої освіти — діяльність вищих навчальних закладів і наукових установ, що провадиться з метою підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за певними спеціальностями (в тому числі за переліком спеціальностей, затвердженим Кабінетом Міністрів України; за програмами іноземних навчальних закладів (крім освітньої діяльності, що провадиться за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав — членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованим спеціальностям відповідного навчального закладу); вищих духовних навчальних закладів із спеціальності «Богослов’я»; навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності;

5) освітня діяльність у сфері дошкільної освіти — діяльність дошкільних навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, які забезпечують розвиток дітей дошкільного віку, корекцію психологічного і фізичного розвитку таких дітей;

6) освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти — діяльність загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, які забезпечують реалізацію права громадян на отримання загальної середньої освіти (початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти), корекцію психологічного і фізичного розвитку дітей шкільного віку;

7) освітня діяльність у сфері професійно-технічної освіти — діяльність професійно-технічних навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, що провадиться з метою підготовки (у тому числі первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання) здобувачів професійно-технічної освіти, перепідготовки та/або підвищення їх кваліфікації за професіями, які включені до Національного класифікатора професій ДК 003:2010; за програмами іноземних навчальних закладів, а також професійних (професійно-технічних) навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту».

3. Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог:

у сфері вищої освіти — на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю;

у сфері професійно-технічної освіти — за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві);

у сфері загальної середньої освіти — за певним освітнім рівнем;

у сфері дошкільної освіти — за певним видом дошкільної освіти.

4. Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої діяльності.

Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

5. Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно:

у сфері вищої освіти — на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю на кожному курсі навчання;

у сфері професійно-технічної освіти — на кожному курсі навчання за певною професією (у разі професійної підготовки), за певною навчальною програмою (у разі професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації);

у сфері загальної середньої освіти — на певному освітньому рівні загальної середньої освіти;

у сфері дошкільної освіти — за певним видом дошкільної освіти.

Перевищення ліцензованого обсягу у сфері вищої та професійно-технічної освіти допускається у разі продовження навчання осіб, що робили перерву у навчанні з визначених законодавством причин, а також у випадках, передбачених законом.

Перевищення ліцензованого обсягу у сфері загальної середньої та дошкільної освіти не допускається.

6. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладом освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення ліцензованого обсягу, крім випадків, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною спеціальністю, певним рівнем, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії) та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

7. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти закладом освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною професією, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії) та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

8. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти закладом освіти за іншим освітнім рівнем загальної середньої освіти та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певним освітнім рівнем загальної середньої освіти та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

9. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти закладом освіти за іншим видом дошкільної освіти та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

Припинення провадження частини освітньої діяльності за певним видом дошкільної освіти та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність
закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти

10. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 1) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

3) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

4) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою);

5) копії освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу), навчального плану, за якими провадитиметься освітня діяльність, пояснювальну записку до навчального плану (додаток 2);

6) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (додатки 3 і 4);

7) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додатки 5 і 6);

8) зведені відомості про дотримання вимог цих Ліцензійних умов (додаток 7);

9) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

10) копію відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються;

11) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 8—11).

11. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити діяльність за програмами іноземних закладів освіти, додатково подаються такі документи:

1) копія документа про реєстрацію закладу освіти — іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

2) дозвіл закладу освіти — іноземної юридичної особи на право використання його освітніх програм та видачу документа про вищу освіту за результатами навчання або копія відповідної угоди;

3) документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

4) освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

12. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) документ, що засвідчує акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

3) копії погоджених з МОН освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти

13. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти наведено у додатку 12.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

14. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти наведено у додатках 13—15.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти

15. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти під час започаткування її провадження. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти під час її провадження.

16. У разі наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу (філії), в якому здійснюється повний цикл навчання за певним рівнем (рівнями) вищої освіти, до нього застосовуються вимоги щодо підготовки фахівців з вищою освітою відповідного рівня (рівнів).

17. У разі запровадження дистанційної форми навчання заклад освіти повинен дотримуватися вимог до науково-методичного, кадрового і системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм).

18. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу освіти до подання заяви.

Ліцензіат забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та підтримує їх в актуальному стані. Інформація про кадрове забезпечення подається кожного навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення — до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати інформацію протягом року.

Відповідальність за внесену до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформацію несе заклад освіти.

19. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певної спеціальності, за певним рівнем вищої освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

20. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

21. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

22. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

23. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності (крім дистанційної форми навчання) виключно в місцях її провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування.

24. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів вищої освіти в інших закладах освіти.

25. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності
у сфері професійно-технічної освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність
закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої
діяльності у сфері професійно-технічної освіти

26. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 16) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії рішення про утворення підрозділу підприємства, до повноважень якого належить професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників, та положення про нього в разі ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

3) копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що провадитимуть освітню діяльність);

4) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

5) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за професіями з підвищеною небезпекою);

6) копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту, навчальних планів з пояснювальною запискою до них (додаток 17), розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників;

7) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (додатки 18 і 19);

8) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додатки 20 і 21);

9) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

10) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 22—25).

27. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити діяльність за програмами іноземних закладів освіти, додатково подаються такі документи:

1) копія документа про реєстрацію закладу освіти — іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження та його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

2) дозвіл закладу освіти — іноземної юридичної особи на право використання його освітніх/професійних програм та видачу документа про професійну (професійно-технічну) освіту за результатами навчання;

3) довідка уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти — іноземної юридичної особи про визнання освітньої/професійної програми та переклад довідки українською мовою, засвідчений нотаріально;

4) освітня програма та навчальний план українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

28. Якщо здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється та функціонує на території України, додатково подаються такі документи:

1) копії документів, що засвідчують правові засади утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу освіти чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) копія документа про визнання освітньої/професійної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави місцезнаходження закладу освіти (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також його переклад українською мовою, засвідчений нотаріально;

3) копії погоджених з МОН освітньої/професійної програми та навчального плану українською мовою, за якими провадитиметься освітня діяльність.

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

29. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти наведено у додатку 26.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері професійно-технічної освіти

30. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти наведено у додатку 27.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої
діяльності у сфері професійно-технічної освіти

31. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти протягом усього періоду навчання.

32. За наявності в закладі освіти відокремленого структурного підрозділу, в якому здійснюється повний цикл навчання за певною професією, для нього застосовуються нормативи, встановлені цими Ліцензійними умовами для підготовки фахівців з відповідної професії.

33. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Ліцензіат забезпечує подання в електронному вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та підтримує їх в актуальному стані. Інформація про кадрове забезпечення подається кожного навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення — до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації. Заклад освіти має право у разі потреби оновлювати інформацію протягом року.

Відповідальність за внесену до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформацію несе заклад освіти.

34. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певної професії, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

35. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

36. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

37. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

38. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування.

39. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів професійно-технічної освіти в інших закладах освіти.

40. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері
загальної середньої освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу
освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності
у сфері загальної середньої освіти

41. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 28) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;

4) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (додатки 29 і 30);

5) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 31);

6) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

7) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 32 і 33).

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері загальної середньої освіти

42. Заклад освіти має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу.

Допускається наявність вакантних посад не більш як 5 відсотків загальної чисельності педагогічних працівників згідно із штатним розписом.

43. Фахова освіта педагогічних працівників повинна відповідати навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються.

Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліні) визначається його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію.

З метою профільного навчання та поглибленого вивчення окремих навчальних предметів (дисциплін) до провадження педагогічної діяльності у загальноосвітніх закладах освіти можуть залучатися науково-педагогічні працівники.

Педагогічні працівники, які мають документи про іноземну освіту, допускаються до провадження педагогічної діяльності після визначення здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти.

44. Заклад освіти створює умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її підвищення.

45. Кожен працівник закладу освіти повинен мати особисту медичну книжку та проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

46. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти для виконання державного стандарту освіти певного рівня повинен бути забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення навчально-виховного процесу, спортивним майданчиком для проведення занять з фізичної культури, їдальнею та відповідати державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів;

2) майно закладу освіти повинно бути в його власності, в оперативному управлінні чи користуванні на правах оренди (майнового найму) з відображенням майнових відносин у даних бухгалтерського обліку;

3) строк дії договору оренди майна (майнового найму) повинен бути не меншим, ніж строк провадження освітньої діяльності за певним освітнім рівнем, що ліцензується;

4) заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.

47. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати усі документи, визначені нормативно-правовими актами з питань загальної середньої освіти;

2) заклад освіти повинен мати на кожного учня по одному примірнику підручника та навчального посібника з кожної навчальної дисципліни робочого навчального плану з грифом МОН (згідно з переліком підручників та навчальних посібників, рекомендованих до використання МОН) або забезпечити постійний доступ до електронної версії кожним учнем.

48. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти, який повинен складатися з:

1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних програм з української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до робочого навчального плану;

2) довідкової літератури:

словників перекладних — по одному примірнику на п’ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) — п’ять примірників кожного виду словника.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої
діяльності у сфері загальної середньої освіти

49. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти протягом усього періоду навчання.

50. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певного освітнього рівня загальної середньої освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

51. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

52. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

53. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

54. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування.

55. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання учнів в інших закладах освіти.

56. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо провадження освітньої
діяльності у сфері дошкільної освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу
освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності
у сфері дошкільної освіти

57. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 34) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років;

3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;

4) копію затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану;

5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додатки 35 і 36);

6) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання Базового компонента дошкільної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 37);

7) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

8) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 38 і 39).

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

58. Заклад освіти має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу.

59. Заклад освіти створює необхідні умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її підвищення.

60. Кожен працівник закладу освіти повинен мати особисту медичну книжку та проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

61. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання Базового компонента дошкільної освіти та відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

2) заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних груп та його інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.

62. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати затверджену (схвалену) в установленому порядку програму (програми) розвитку дітей, що відповідає (відповідають) вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

2) заклад освіти повинен мати обладнання, навчально-наочні посібники та іграшки, необхідні для виконання Базового компонента дошкільної освіти.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої
діяльності у сфері дошкільної освіти

63. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти під час її провадження.

64. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності за певним видом дошкільної освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

65. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

66. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

67. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

68. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування.

69. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для переведення дітей до інших закладів освіти.

70. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

 

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248779880

Категорія: Постанови ВР, КМ України | Додав: Peter
Переглядів: 651 | Завантажень: 210 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Категорії розділу
Укази Президента [0]
МОН України: накази 2016 [397]
МОН України: листи 2016 [225]
Постанови ВР, КМ України [61]
Інші [3]
МОН України: накази 2017 [117]
Конкурси, олімпіади [0]
МОН України: листи 2017 [31]
МОН України: листи 2018 [0]
МОН України: накази 2018 [0]
Закони України [1]
Пошук
Нові документи
Нові накази МОН
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах...
Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Нові листи МОН
Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»
Про відзначення Дня захисника України
Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»

Новини освіти
Вхід на сайт
Наше опитування
Які матеріали найпотрібніше розміщувати на сайті (вибрати один)?
Всього відповідей: 368
Джерела інформаціїСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0